LVS多网卡怎么配置呢

两台真实服务器,一台负载均衡服务器;
配置如下
DS
两个网卡,两个网段
em2:192.168.0.8
em3:192.168.3.9

RS1
四个网卡,2个网段
em1:192.168.0.10
em2:192.168.0.11
em3:192.168.3.10
em4:192.168.3.11

RS1
四个网卡,2个网段
em1:192.168.0.12
em2:192.168.0.13
em3:192.168.3.12
em4:192.168.3.13

RS1和RS2分别部署了两个服务实例,其中em1和em2是接收消息绑定网卡,em1、em2。
请问怎么部署呢?

Forums: